Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Lào Cai
02143.841.038 - 02143.842.787

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...