Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng & Thiết bị Đô thị
84-24-38253300
GIỚI THIỆU CÔNG TYQuay lại
 Năm 1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Hồ Chủ Tịch ký lệnh thành lập Nhà đèn thuộc Sở Điện lực Hà Nội gồm các nhiệm vụ như: phát điện, chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng đường phố công cộng.

 Năm 1982, bộ phận chiếu sáng đường phố công cộng tách khỏi Sở điện lực, thành lập Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng theo quyết định số 738/QĐ-UB ngày 04/3/1982 của UBND thành phố Hà Nội.

 Theo quyết định số 4717/QĐ-UB ngày 18/10/1990 của UBND thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng đổi tên thành công ty Chiếu sáng công cộng.

 Ngày 28/04/1995 theo quyết định số 1033/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội, Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa 2 đơn vị: Công ty Chiếu sáng công cộng và Xí nghiệp Sửa chữa ô tô Hà Nội.

 Ngày 29/04/2005 theo quyết định số 64/2005/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị thuộc Sở giao thông công chính thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 18/01/2011 theo quyết định số 286/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...