Cty CP MT đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn
0373.821443 - 0373821689
#

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...