Nguồn sáng LED tiềm năng ứng dụng, phát triển tại Việt Nam

 Hội thảo: ‘’Nguồn sáng LED tiềm năng ứng dụng, phát triển tại Việt Nam’’ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có 280 đại biểu tham dự.